وزیر دارایی آلمان نسبت به قطع سریع وابستگی به چین هشدار داد


تهران – ایرنا – کریستین لیندنر وزیر دارایی آلمان گفت که باید وابستگی به چین را به تدریج کاهش داد زیرا جدا شدن ناگهانی از بازار چین به هزینه‌های زیادی در اشتغال بزرگترین اقتصاد اروپا منجر می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005670/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF