همراهی ژاپن و فیلیپین با آمریکا در رزمایش گاردهای ساحلی


تهران- ایرنا – گاردهای ساحلی ژاپن، آمریکا و فیلیپین رزمایش مشترک در آبهای دریای چین جنوبی از شبه جزیره باتان در غرب مانیل به عنوان بخشی از نخستین رزمایش دریایی مشترک که از هفته گذشته آغاز شده برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133090/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C