نگرانی چین از امنیت سفارت خود در کابل/ طالبان تعهد داد


تهران- ایرنا – نماینده سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با سفیر چین در کابل، به تقویت امنیت و حفاظت از سفارت این کشور تعهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967720/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF