روایتی از یک خبر I توافق‌نامه چند ملیتی «هند و اقیانوسیه» چه اهدافی را دنبال می‌کند؟


تهران- ایرنا- توافقنامه چند ملیتی «هند و اقیانوسیه» که با مشارکت آمریکا و ژاپن و سایر کشورهای منطقه با هدف افزایش انعطاف‌پذیری در زنجیره تامین در مواقع اختلالات اقتصادی گسترده به تازگی به اجرا درآمده است به زغم کارشناسان می‌تواند تأثیرات مهمی را در تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85398202/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-I-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%87