تصمیم تایوان برای خرید ۴۰۰ موشک ضد کشتی از آمریکا به بهانه مقابله با تهدید چین


تهران- ایرنا- یک رسانه آمریکا گزارش داد که تایوان در مواجهه با تهدید فزاینده چین، ۴۰۰ موشک هارپون از آمریکا را خریداری خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087249/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%B6%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87