بحران جمعیت در قاره کهن؛ چرا زنان آسیای شرقی تمایل کمی به فرزندآوری دارند؟


تهران- ایرنا- قاره آسیا به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قاره دنیا با بحران جمعیت روبه‌روست و در همین حال زنان در این قاره به ویژه در کشورهای شرق آسیا تمایل کمی به فرزندآوری دارند که ریشه آن را می‌توان در مسائل اقتصادی و فرهنگی یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405807/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%87%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C